Kapsalon Pascal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Kapsalon Pascal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Wij gebruiken de volgende gegevens:

Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Geboortedatum, Geslacht, Telefoonnummer en E-mailadres.

Gegevens betreffende knipsystemen, kleuringen, omvormingen e.d. worden in ons computersysteem opgeslagen. Het doel van deze gegevens is om uw optimaal van dienst te kunnen zijn.

Omdat wij meerdere klanten hebben met dezelfde naam hebben we b.v. uw geboortedatum nodig. Uw telefoonnummer gebruiken we, om bij technische onderbrekingen vb. water elektriciteit of onvoorziene wijzigingen in onze agenda door ziekte of afwezigheid van één van onze medewerkers, U persoonlijk te  verwittigen  en U niet onnodig te laten wachten. Mocht u telefonisch niet bereikbaar zijn dan gebruiken wij uw e-mailadres.

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Kapsalon Pascal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens.